Detta är den genomsnittliga storleken på billån i Sverige

I Sverige varierar storleken på billån avsevärt baserat på en mängd olika faktorer. Denna analys, baserad på data från LoanScouter som samlades in under perioden 1 till 28 april 2024, ger oss en djupare insikt i hur dessa lån formas av demografiska och ekonomiska förhållanden, vilket reflekterar de breda variationerna i ekonomiska beteenden och kapaciteter bland svenska konsumenter.

1. Demografisk påverkan på lånebelopp

Data visar på signifikanta variationer i lånebelopp baserade på ålder och kön. För yngre låntagare (18-29 år) ligger genomsnittet på 75 551 SEK, vilket ökar stadigt med åldern, där de i åldersgruppen 40-49 år tar ut lån på i genomsnitt 103 415 SEK. Detta tyder på att ekonomisk stabilitet och förtroende för framtida inkomster växer med åldern. Kvinnor tenderar att låna mindre, med ett genomsnitt på 69 946 SEK jämfört med mäns 86 295 SEK, vilket kan spegla både inkomstskillnader och olika inställningar till skuldsättning mellan könen.

För yngre låntagare (18-29 år) ligger genomsnittet på 75 551 SEK, vilket ökar stadigt med åldern, där de i åldersgruppen 40-49 år tar ut lån på i genomsnitt 103 415 SEK.
Demografisk påverkan på lånebelopp
Kvinnor tenderar att låna mindre, med ett genomsnitt på 69 946 SEK jämfört med mäns 86 295 SEK, vilket kan spegla både inkomstskillnader och olika inställningar till skuldsättning mellan könen.
Demografisk påverkan på lånebelopp

2. Regionernas roll i lånebeloppen

Skillnader i lånebelopp mellan olika regioner är också framträdande. I storstadsregioner som Stockholm och Västra Götaland är lånebeloppen högre, vilket inte bara speglar högre bilpriser utan också större tillgänglighet till finansiella tjänster och produkter.

I mindre befolkade och mer landsbygdsorienterade regioner som Jämtland och Blekinge, är de genomsnittliga lånebeloppen lägre, vilket kan peka på lägre prisnivåer och kanske en mindre benägenhet att ta stora lån.

Regionernas roll i lånebeloppen
Regionernas roll i lånebeloppen

3. Påverkan av anställningsstatus och bostadsägande

De med tidsbegränsad anställning och egenföretagare lånar genomsnittligt 105 533 SEK respektive 99 650 SEK.
Påverkan av anställningsstatus och bostadsägande

Den ekonomiska stabiliteten som en fast anställning eller eget företagande erbjuder återspeglas i storleken på lån. De med tidsbegränsad anställning och egenföretagare lånar genomsnittligt 105 533 SEK respektive 99 650 SEK.

Denna skillnad kan delvis förklaras av att långivare uppfattar fasta anställningar som mindre riskfyllda, vilket kan leda till högre lånegränser för dessa individer. Detta visar också på behovet av att utvärdera och eventuellt justera kreditbedömningsmodeller för att bättre spegla den verkliga riskprofilen för egenföretagare och de med tidsbegränsade anställningar.

Ägande av fast egendom är också en stark indikator på lånebelopp; de som äger fastigheter lånar i genomsnitt 99 693 SEK jämfört med de som inte äger, som lånar 76 403 SEK. Dessa skillnader illustrerar hur finansiella institutioner värderar låntagarens långsiktiga ekonomiska säkerhet när de bestämmer lånebelopp.

Ägande av fast egendom är också en stark indikator på lånebelopp; de som äger fastigheter lånar i genomsnitt 99 693 SEK jämfört med de som inte äger, som lånar 76 403 SEK.
Påverkan av anställningsstatus och bostadsägande

4. Ändamålets inverkan

Lån för fordonsköp har ett högt genomsnitt på 81 186 SEK, vilket står i kontrast till andra kategorier som konsumtionslån eller lån för hälsa och vård, där genomsnittet är betydligt lägre. Detta betonar bilens centrala roll i många svenskars liv och den större ekonomiska investeringen som ett bilköp innebär. Denna trend bekräftar att billån är en stor del av den privata lånesektorn och påverkar hur individer planerar sina ekonomier kring större inköp.

Ändamålets inverkan
Ändamålets inverkan

Slutsats

Faktorer som region, ålder, kön, och ägande av fastigheter spelar en avgörande roll för storleken på billån i Sverige, med noterbara variationer som reflekterar de skilda ekonomiska realiteterna i olika delar av landet. Denna analys från LoanScouter, baserad på data från april 2024, lyfter fram hur viktigt det är att förstå dessa underliggande faktorer för att kunna navigera effektivt på lånemarknaden. 

Att förstå dessa dynamiker kan ge låntagare en bättre bild av hur de kan navigera i sina finansiella val. Det är även centralt för finansiella institutioner att ta hänsyn till dessa faktorer för att erbjuda låneprodukter som är relevanta och rättvisa

Andreas Linde, finansexpert och VD för LoanScouter.

För låntagare betyder detta att en välgrundad kunskap om hur olika faktorer påverkar lånevillkoren kan leda till bättre ekonomiska beslut och möjligheten att optimera sina kreditresurser. Denna förståelse är särskilt viktig i en tid där ekonomisk osäkerhet kan påverka marknaden, vilket gör det ännu viktigare att ha tillgång till transparent och anpassningsbar finansiell rådgivning.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Detta är den genomsnittliga storleken på billån i Sverige