Ordbok

 • A
  • Administrativ avgift

   Administrativ avgift är en avgift som tas ut av en finansiell institution för att täcka kostnaderna för att hantera ett lån eller en annan finansiell transaktion.

  • Avslagsgrunder

   Avslagsgrunder är de kriterier eller omständigheter som leder till att en ansökan om kredit eller lån avslås av en finansiell institution. Det kan inkludera låg kreditvärdighet, otillräcklig inkomst eller tidigare betalningsproblem.

 • B
  • Bindningstid

   Bindningstid är den period under vilken en låntagare är bunden till ett lån på specifika villkor. Under bindningstiden kan låntagaren inte ändra räntesatsen eller andra villkor utan att betala en avgift.

  • Betalningspåminnelse

   Ett meddelande som skickas från en långivare eller tjänsteleverantör till en låntagare eller kund för att påminna om en försenad betalning. Detta är ett försök att säkerställa återbetalning och undvika ytterligare förseningsavgifter eller andra konsekvenser.

  • Betalningsplan

   Betalningsplan är en överenskommelse mellan en långivare och en låntagare som specificerar när och hur ett lån ska återbetalas, inklusive belopp och frekvens av betalningar.

  • Betalningsanmärkning

   Betalningsanmärkning är en notering i en persons kredithistorik som indikerar att de har misslyckats med att betala en skuld i tid eller överhuvudtaget. Detta kan negativt påverka individens förmåga att få krediter i framtiden.

 • D
  • Digital ansökan

   En digital ansökan liknar en e-ansökan och refererar till en ansökan som skickas in digitalt via internet. Det är ett modernt sätt att hantera ansökningsprocesser på ett effektivt och organiserat sätt.

  • Dataskydd

   Ett regelverk som syftar till att skydda individers personliga uppgifter och säkerställa att de hanteras på ett säkert och lagligt sätt.

  • Delbetalning

   Delbetalning är ett arrangemang som tillåter en individ eller organisation att betala en del av en utestående skuld vid specifika tider över en förlängd period. Detta är särskilt vanligt vid större köp, såsom finansiering av bilar eller bostäder, där köparen kanske inte har möjlighet att betala hela beloppet vid en tidpunkt.

 • E
  • Ekonomisk rådgivare

   Detta är en individ eller en organisation som specialiserar sig på att erbjuda finansiell rådgivning till individer eller företag. Rådgivaren kan hjälpa till med budgetering, investeringar, skatter, pensionering och andra finansiella beslut för att hjälpa klienterna att uppnå sina ekonomiska mål och förbättra sin ekonomiska hälsa.

  • Elektronisk ansökan

   Detta är en annan term som används för att beskriva en ansökan som skickas elektroniskt via internet. En elektronisk ansökan kan skickas via e-post, genom en webbplats eller en plattform online, vilket eliminerar behovet av fysiska dokument och besök på ett fysiskt kontor.

  • E-ansökan

   Detta refererar till en ansökan som skickas elektroniskt, vanligtvis genom en webbplats eller en plattform online. E-ansökan gör det möjligt för användare att skicka in nödvändig information och dokumentation snabbt och enkelt utan behov av pappersarbete.

  • Enkel ränta

   Detta är den ränta som endast beräknas på det ursprungliga lånebeloppet, eller huvudsumman, utan att ta hänsyn till tidigare uppkomna räntor. Detta är i kontrast till sammansatt ränta, där räntan beräknas på både huvudsumman och de tidigare uppkomna räntorna.

  • Effektiv ränta

   Effektiv ränta är en årlig ränta som tar hänsyn till alla avgifter som är associerade med lånet. Den inkluderar inte bara den nominella räntesatsen utan också eventuella avgifter och kostnader som är associerade med lånet, vilket ger en mer exakt bild av lånekostnaden.

  • Effektiv ränta

   Effektiv ränta är en årlig ränta som tar hänsyn till samtliga kostnader för lånet, såsom ränta och eventuella avgifter, vilket ger en mer exakt bild av lånets totala kostnad.

 • F
  • Finansieringsplan

   En finansieringsplan är en detaljerad översikt över hur och när finansiering kommer att erhållas och användas över tid för att uppfylla vissa ekonomiska mål. Den inkluderar ofta budgetar, prognoser, och strategier för att säkerställa finansiell hållbarhet samt en översikt över de förväntade inkomsterna och utgifterna.

  • Förseningskostnader

   Extra avgifter som tillkommer när en betalning inte görs i tid enligt de avtalade villkoren. Dessa kostnader fungerar som en påföljd om man inte följer återbetalningsplanen och uppmuntrar punktlighet i framtida betalningar.

  • Försening

   Försening refererar till situationen när en betalning eller annan finansiell transaktion inte genomförs i tid, vilket kan resultera i förseningsavgifter eller andra konsekvenser.

  • Full finansiering

   Full finansiering refererar till situationen där hela kostnaden för en vara eller tjänst finansieras genom ett lån eller annan finansieringsmetod, utan någon initial kontantinsats från köparen.

  • Fast ränta

   Fast ränta är en räntesats som förblir konstant under en viss period eller hela löptiden för lånet, vilket gör återbetalningarna förutsägbara.

  • Finansiell rådgivare

   En finansiell rådgivare är ett yrkesproffs som hjälper individer och organisationer med att hantera sina finanser, inklusive investeringar, budgetering och långsiktig finansiell planering.

 • I
  • Inkomstbevis

   Inkomstbevis är ett dokument som verifierar en individs inkomst och är viktig för många finansiella transaktioner, såsom att ansöka om ett lån eller kredit. Det ger en översikt över personens ekonomiska stabilitet och förmåga att återbetala skulder.

  • Identitetskontroll

   Processen för att verifiera en individs identitet för att förebygga bedrägeri och säkerställa att personen är den de hävdar att vara.

 • K
  • Konstant ränta

   Detta är en räntesats som inte förändras under låneperioden. Det innebär att räntan förblir konstant från början till slutet av låneperioden, vilket ger låntagaren en fast månadskostnad och skydd mot räntefluktuationer.

  • Kreditkontroll

   Detta är en granskning av en persons kredithistorik och nuvarande ekonomiska situation för att bedöma risken för långivaren och bestämma lämpliga lånevillkor. Kreditkontrollen kan inkludera en granskning av kredithistorik, nuvarande skulder, inkomst och andra finansiella faktorer.

  • Kreditkostnad

   Kreditkostnad är den totala kostnaden för att ta ett lån, inklusive alla räntor, avgifter och andra kostnader associerade med lånet.

  • Kreditbelopp

   Kreditbeloppet är den totala summa pengar som en långivare tillhandahåller till låntagaren. Det är den ursprungliga summan av kredit eller lån som beviljats, innan några räntor eller avgifter lagts till.

  • Kreditrapport

   En kreditrapport är en detaljerad redogörelse som visar en persons eller ett företags kredithistoria och nuvarande finansiella status. Rapporten innehåller information om tidigare och nuvarande lån, betalningshistorik, och kan även inkludera uppgifter om arbetsgivare och bostadsadresser. Kreditrapporten används av långivare som en indikator på den sökandes kreditvärdighet och förmåga att återbetala lån.

  • Kreditansökan

   En formell begäran om kredit som inlämnas till en långivare eller kreditinstitut. Kreditansökan innehåller vanligtvis personlig och finansiell information som hjälper långivaren att bedöma låntagarens kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånet.

  • Kredithistoria

   Kredithistoria är en registrering av en persons eller företags tidigare betalningsbeteende och skulder, vilket används av långivare för att bedöma risken med att bevilja ytterligare kredit.

  • Kreditmäklare

   Kreditmäklare är en person eller organisation som fungerar som en mellanhand mellan låntagare och långivare, och hjälper till med att förhandla fram lån på bästa möjliga villkor.

  • Kreditgräns

   Kreditgräns är det maximala belopp som en kreditgivare tillåter en låntagare att låna under en viss period eller per transaktion, vanligtvis i samband med kreditkort eller kontokrediter.

  • Kreditvärdighet

   Kreditvärdighet är en bedömning av en persons eller en organisations förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden, baserat på tidigare betalningshistorik, nuvarande skulder och andra finansiella faktorer.

  • Kreditupplysning

   Kreditupplysning är en process där en långivare begär information om en potentiell låntagares kredithistoria och finansiella bakgrund för att bedöma risken med att låna ut pengar till personen eller företaget.

  • Kreditgivare

   En kreditgivare är en institution eller företag som tillhandahåller lån eller krediter till individer eller företag, med förväntningen att få tillbaka det utlånade beloppet plus ränta.

 • L
  • Låneperiod

   Detta är den totala tidsperiod under vilken lånet ska betalas tillbaka till långivaren. Perioden kan variera beroende på typen av lån och långivarens och låntagarens överenskommelse.

  • Lånehandling

   Detta är det juridiska dokument som omfattar villkoren för lånet mellan långivaren och låntagaren. Dokumentet inkluderar information om räntor, avbetalningsplaner, eventuella avgifter, vad som händer vid sena betalningar eller uteblivna betalningar och andra viktiga detaljer om låneavtalet.

  • Låneansökan

   Låneansökan är den process där en individ eller företag ansöker om att låna pengar från en långivare. Ansökningsprocessen inkluderar att fylla i ansökningsformulär och tillhandahålla nödvändig dokumentation för att verifiera inkomst, sysselsättning och kredithistoria.

  • Låneförmedlare

   En individ eller företag som fungerar som en mellanhand mellan låntagare och långivare och hjälper till att hitta det mest fördelaktiga lånet eller kreditavtalet för låntagaren.

  • Långivare

   En person eller institution som tillhandahåller finansiering, oftast i form av lån, till individer eller företag i utbyte mot ränta på lånet och återbetalning av lånebeloppet.

  • Låneavslag

   Låneavslag innebär att en långivare har valt att inte bevilja ett lån till en sökande, oftast på grund av otillräcklig kreditvärdighet eller andra finansiella faktorer.

  • Låneerbjudande

   Låneerbjudande är ett formellt förslag från en långivare till en låntagare som specificerar villkoren för ett föreslaget lån, inklusive räntor, återbetalningsplan och andra relevanta detaljer.

  • Låneavtal

   Låneavtal är ett juridiskt dokument som beskriver villkoren för ett lån, inklusive räntesats, återbetalningsvillkor och andra viktiga detaljer.

  • Löptid

   Löptid är den totala tiden som ett lån eller en investering förväntas löpa, från start till slut. Under löptiden görs betalningar för att amortera lånet, och räntan debiteras.

 • M
  • Månadskostnad

   Månadskostnad är den summa pengar som låntagaren måste betala varje månad till långivaren. Den inkluderar en del av lånebeloppet samt ränta och eventuellt andra avgifter.

 • N
  • Nominell ränta

   Nominell ränta är den ursprungliga räntan som anges på ett lån eller en investering, utan att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka den verkliga kostnaden för lånet.

 • O
  • Online-ansökan

   Återbetalning är processen där låntagaren betalar tillbaka det lånade beloppet till långivaren över en viss tid, oftast genom regelbundna månadsbetalningar. Dessa betalningar kan inkludera både ränta och en del av det lånade beloppet, beroende på lånevillkoren.

 • P
  • Preliminärt erbjudande

   Ett initialt erbjudande eller förslag från en långivare baserat på en preliminär bedömning av en låntagares kreditvärdighet och andra relevanta faktorer. Detta erbjudande är inte bindande utan fungerar som en utgångspunkt för vidare diskussioner och förhandlingar.

 • R
  • Räntesats

   Detta är den procentandel av ett lån som tas ut som ränta av långivaren. Räntesatsen kan vara fast, variabel eller rörlig och är en avgörande faktor i den totala kostnaden för lånet.

  • Rörlig ränta

   Rörlig ränta är en räntesats som kan ändras över tid baserat på marknadsförhållandena eller andra ekonomiska faktorer.

  • Räntekostnad

   Räntekostnad är den kostnad som låntagaren betalar till långivaren för privilegiet att låna pengar. Den beräknas baserat på räntesatsen och det utestående lånebeloppet över en given tid.

  • Räntesänkning

   Räntesänkning är en minskning av räntan som låntagare måste betala, vilket ofta reflekterar en minskning av de allmänna räntorna i ekonomin. Det kan göra det billigare att låna pengar och därmed stimulera ekonomisk aktivitet.

  • Räntehöjning

   Räntehöjning är en ökning av räntan som låntagare måste betala, vilket ofta reflekterar en ökning av de allmänna räntorna i ekonomin. Det kan påverka kostnaden för lån och krediter och därmed ha en inverkan på individens och företagens ekonomiska beslut.

  • Ränta

   Ränta är kostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procentandel av lånebeloppet och debiteras av långivaren till låntagaren.

 • S
  • Skuldrådgivning

   Skuldrådgivning är en tjänst som erbjuds för att hjälpa individer att hantera och minska deras skulder, och kan inkludera förhandlingar med långivare för att uppnå bättre återbetalningsvillkor.

 • U
  • Uppläggningsavgift

   Detta är en engångsavgift som långivaren tar ut för att täcka kostnaderna för att behandla och administrera ett nytt lån. Avgiften används för att täcka långivarens administrativa kostnader såsom kreditkontroller, dokumenthantering och andra processer som är nödvändiga för att säkerställa att lånet hanteras korrekt.

  • Utbetalningsdatum

   Utbetalningsdatum är det datum då pengarna från ett lån eller en annan finansiell transaktion överförs till mottagaren eller blir tillgängliga för uttag.

  • Utbetalningsdag

   Den specifika dagen då en betalning, vanligtvis en lön eller annan typ av ersättning, överförs till mottagaren.

 • V
  • Variabel ränta

   Variabel ränta är en ränta som kan ändras över tid baserat på marknadsförhållandena eller andra faktorer som fastställs av långivaren.

 • Å
  • Återbetalningstid

   Återbetalningstid är den period under vilken låntagaren är skyldig att betala tillbaka lånet till långivaren, inklusive räntor och andra avgifter.

  • Återbetalningsplan

   Återbetalningsplan är en överenskommelse mellan låntagare och långivare om hur och när lånet ska betalas tillbaka, inklusive räntebetalningar.

  • Återbetalningsvillkor

   De specifika villkoren och avtalen mellan en långivare och en låntagare om hur och när ett lån ska återbetalas. Detta inkluderar belopp, frekvens, och varaktighet av betalningarna samt eventuella avgifter eller räntor som ska betalas.

  • Återbetalning

   En online-ansökan är en digital process där en person eller ett företag fyller i nödvändig information och skickar in sin ansökan om ett lån eller en kredit via internet.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Ordbok

Senaste nytt